1371 ถ. เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500